Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Galapagos (ďalej len „Spoločnosť", „my" alebo „nás") si váži vaše súkromie a chce byť transparentná, pokiaľ ide o informácie, ktoré získavame, prečo ich získavame a ako sa tieto informácie používajú. V prípade osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webstránky je prevádzkovateľom údajov spoločnosť Galapagos NV, Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen. Týmto spôsobom kontrolujeme proces, na základe ktorého sa vaše osobné údaje získavajú a účely, na ktoré sa vaše osobné údaje používajú.

Okrem toho chceme, aby ste poznali svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú ako spracúvame a chránime osobné údaje získavané prostredníctvom webstránky Galapagos (ďalej len „Webstránka") alebo súvisiacej webstránky ovládanej Spoločnosťou alebo osobné údaje získané pri poskytovaní akejkoľvek podpory alebo iných služieb (ďalej len „Služby"). Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto zásady ochrany osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej adresy dpo@glpg.com.

Potvrdzujeme, že s osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s belgickými, európskymi a príslušnými zákonmi a predpismi Spojených štátov amerických o ochrane osobných údajov vrátane Nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

1. Osobné údaje, ktoré získavame, účely spracúvania a právny základ

Osobné údaje zahŕňajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba"). Môžu zahŕňať okrem iného: vaše meno, adresu, emailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo alebo miesto výkonu práce.

Vaše osobné údaje používame výlučne na účely spracúvania vašich žiadostí, na vykonávanie našej obchodnej činnosti, na vývoj analytických a súhrnných údajov, ktoré nám a našim partnerom umožňujú zlepšovať našu Webstránku a súvisiace Služby alebo s vami korešpondovať.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať len vtedy, ak sme získali váš predchádzajúci súhlas, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie našich zmluvných povinností alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonných alebo regulačných povinností alebo ak je spracúvanie nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy.

2. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje sa neuchovávajú dlhšie, ako je nevyhnutné v súvislosti s účelmi, na ktoré sa získavajú. Informácie, ktoré uchovávame, budeme často prehodnocovať, a keď už nebude existovať zákonná alebo obchodná potreba ich uchovávania, osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme. V prípade informačných portálov o klinickom výskume, ktoré poskytujú informácie o klinických výskumných štúdiách, budú vaše osobné údaje odstránené, ak už portál nebude v prevádzke alebo ak naše Služby už nebudú poskytované.

S cieľom chrániť Spoločnosť pred prípadnými právnymi nárokmi alebo reagovať na potenciálne otázky môžu byť súbory uložené v zálohách Spoločnosti alebo v archívoch v závislosti od platných premlčacích lehôt. Tieto archivované kópie sa použijú len vtedy, ak to Spoločnosť striktne vyžaduje na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, a v takýchto situáciách môžu byť poskytnuté právnym poradcom.

3. Vaše práva ako dotknutej osoby

Máte možnosť uplatniť svoje práva uvedené v GDPR. Ako dotknutá osoba môžete uplatniť nasledujúce práva:

Môžete požiadať o prístup ku všetkým získaným osobným údajom (vrátane účelov spracúvania, kategórií osobných údajov, odhadovanej doby uchovávania) pre účely kontroly.

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré spoločnosť Galapagos spracúva, boli správne a aktuálne. Vždy môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sa domnievate, že niektoré údaje sú nesprávne alebo neúplné.

Môžete požiadať o uplatnenie svojho práva na vymazanie, ak osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť Galapagos má, už nie sú potrebné na dosiahnutie cieľa, na ktorý boli zhromaždené, alebo ak sa vaše údaje použili nezákonným spôsobom. Právo na vymazanie nemôžete uplatniť za nasledujúcich okolností: (i) ak sú vaše osobné údaje, ktoré má spoločnosť Galapagos k dispozícii, potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu, (ii) ak existuje zákonná povinnosť uchovávať osobné údaje alebo (iii) ak existujú dôvody verejného záujmu, ktorými možno odôvodniť uchovávanie údajov (napr. verejné zdravie alebo vedecké, štatistické alebo historické výskumné účely).

Beriete na vedomie, že ak odmietnete poskytnúť určité údaje alebo požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, nebudeme môcť ďalej poskytovať určité služby.

Vo všeobecnosti môžete uplatniť právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak nie je jasné, či a kedy by sa osobné údaje mali vymazať. Toto právo môžete uplatniť, ak je presnosť príslušných údajov sporná, ak nechcete, aby sa údaje vymazali, ak údaje už nie sú potrebné na dosiahnutie pôvodného účelu, ale podľa zákona sa nesmú vymazať, alebo ak ešte nebolo rozhodnuté o vašej námietke proti spracúvaniu.

Ak je činnosť spracúvania založená na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V súvislosti s priamym marketingom môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Za určitých okolností máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov. Upozorňujeme, že nemáte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy medzi nami alebo vašou spoločnosťou (napríklad: na fakturáciu dotknutej osobe alebo spoločnosti dotknutej osoby za objednané služby) alebo na uplatnenie právnych nárokov. Nezabudnite, že vždy máte absolútne právo namietať proti priamemu marketingu.

Máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a/alebo právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi.

V prípade problémov vám odporúčame obrátiť sa priamo na spoločnosť Galapagos, aby sme dosiahli zmierne riešenie. Ak sa však domnievate, že zmierne riešenie nie je možné alebo žiaduce, môžete využiť svoje právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je zodpovedný za ochranu osobných údajov v krajine, kde máte bydlisko. Kontaktné údaje dozorných orgánov v Európe nájdete tu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu spoločnosti Galapagos, dpo@glpg.com. Po overení vašej totožnosti a kritérií uplatniteľnosti práv dotknutej osoby urobíme všetko, čo je rozumne možné, aby sme žiadosti vyhoveli, pokiaľ si to nebude vyžadovať úplne neprimerané opatrenia (napr. technicky alebo organizačne prakticky nemožné alebo mimoriadne nákladné). Môžeme odmietnuť vybaviť žiadosti, ktoré sa neprimerane opakujú alebo sú systematické.

4. Podmienky, za ktorých zdieľame informácie

Vaše osobné údaje môžu byť použité materskou spoločnosťou, dcérskou spoločnosťou alebo pridruženými spoločnosťami v rámci skupiny spoločností Galapagos NV, partnerskými subjektmi a dodávateľmi a servisnými agentúrami, ktoré môžeme využiť na pomoc. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme nikomu inému bez vášho súhlasu, s výnimkou (a) právnych nástupcov nášho podniku alebo (b) ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s poskytovateľmi len spôsobmi, ktoré sú opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré od vás získame, nepredávame, nevymieňame ani inak neprenášame externým stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď môžeme zdieľať osobné údaje pre akékoľvek Služby, ktoré môžu byť v danom čase platné, vrátane, ale bez obmedzenia, situácií opísaných nižšie:

5. Medzinárodne prenosy

V prípade používateľov s bydliskom v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP") sa údaje, ktoré od vás získavame, môžu prenášať a ukladať v mieste určenia mimo EHP. Môžu ich spracúvať aj zamestnanci pôsobiaci mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov.

Ak údaje prenášame mimo EHP, zabezpečíme ich ochranu zavedením nasledujúcich bezpečnostných opatrení:

6. Bezpečnosť informácii

Zaväzujeme sa chrániť bezpečnosť a súkromie vašich informácií. Zavádzame vhodné technické a organizačné opatrenia na obmedzenie prístupu k osobným údajom. Prístup k osobným údajom je prísne obmedzený na zamestnancov, agentov, dodávateľov alebo zástupcov, pre ktorých je prístup nevyhnutný na plnenie úloh, ktoré im spoločnosť Galapagos pridelila. Všetky údaje získané v rámci našich Služieb sú uložené v zabezpečenej databáze chránenej heslom. Prístup do tejto databázy máme len my a naši prípadní sprostredkovatelia - tretie strany.

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budeme chrániť pomocou primeraných bezpečnostných opatrení proti strate, krádeži, neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, použitiu alebo úprave. Hoci my a naši sprostredkovatelia - tretie strany zavádzame štandardné bezpečnostné opatrenia, nemôžeme zaručiť fyzickú alebo elektronickú bezpečnosť serverov a databáz, na ktorých sú Služby umiestnené. Od našich partnerov, ktorí prijímajú vaše údaje, vyžadujeme, aby súhlasili s bezpečnostnými požiadavkami v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak si vytvoríte kópie informácií zo Služieb, nemôžeme chrániť bezpečnosť a súkromie informácií obsiahnutých v takýchto kópiách.

7. Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť priebežne revidované. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov budú uvedené prostredníctvom uvedenia dátumu účinnosti a čísla verzie. Pokračovanie v používaní našich stránok po zmenách vykonaných v našich zásadách ochrany osobných údajov znamená váš súhlas s používaním novo poskytnutých informácií. Odporúčame vám, aby ste si priebežne prečítali naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách.

8. Odmietnutie zodpovednosti

Vyhradzujeme si právo zverejniť osobné údaje za nasledujúcich okolností:

9. Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa týchto zásad ochrany osobných údajov kontaktujte prosím: dpo@glpg.com.