Декларация за поверителност

В Galapagos („Компанията“, „ние“ или „нас“) ценим Вашата поверителност и искаме да сме прозрачни относно информацията, която събираме, защо я събираме и как се използва тя. За личните данни, събрани чрез този уебсайт, администраторът е Galapagos NV, Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen. По този начин ние контролираме процеса, чрез който се събират личните Ви данни и целите, за които се използват те.

Освен това искаме да знаете Вашите права по отношение на личните Ви данни. Тази Декларация за поверителност разглежда как обработваме и защитаваме личните данни, събрани чрез уебсайта на Галапагос („Сайтът“) или свързани уебсайтове, контролирани от Компанията; или личните данни, събрани при предоставянето на всякаква поддръжка или други услуги („Услуги“). Силно препоръчваме да прочетете тази Декларация за поверителност и, ако имате въпроси, да се свържете с нас чрез dpo@glpg.com.

Потвърждаваме, че личните данни ще бъдат събирани, съхранявани и обработвани в съответствие с белгийските, европейските и съответните закони и разпоредби за поверителност на Съединените щати, включително Регламент 2016/679 от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

1. Какви лични данни събираме и защо

Личните данни включват всяка информация, свързана с идентификацията на физическо лице (известно още като „субект на данни“). Това може да включва, но не се ограничава до: Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, идентификационен номер или месторабота.

Ние използваме Вашите лични данни единствено за обработката на заявки, за извършване на нашия бизнес, както и за разработване на анализи и обобщени данни, които позволяват на нас и нашите партньори да подобрим нашия Сайт и свързаните с него услуги, или да си кореспондираме с вас.

Ние ще обработваме Вашите лични данни, само ако сме получили Вашето предварително съгласие, ако обработването е необходимо за изпълнение на нашите договорни задължения или за предприемане на преддоговорни стъпки по Ваше искане, ако обработването е необходимо за спазване на законови или регулаторни задължения, или ако обработването е необходимо за нашите законни интереси.

2. Как се съхраняват Вашите данни

Вашите лични данни се съхраняват не по-дълго от необходимото за целите, за които се събират. Често ще преглеждаме информацията, която съхраняваме, и когато вече няма правна или бизнес необходимост да я съхраняваме, ще я изтрием или ще анонимизираме личните данни. В случаите на информационни портали за клинични изследвания, предоставящи информация за проучвания, Вашите лични данни ще бъдат премахнати, след като порталът вече не е активен или нашите Услуги вече не се предоставят.

За да защитим Компанията срещу всякакви правни претенции или да отговорим на потенциални запитвания, файловете могат да се съхраняват в резервни копия на Компанията или в архивите, в съответствие с приложимите срокове за давност. Тези архивирани копия ще бъдат използвани, само ако това е наложително за установяване, упражняване или защита на правни претенции и в такива ситуации могат да бъдат споделени с юридически съветници.

3. Вашите права като „субект на данни“

Както е описано в GDPR, като субект на данни можете да упражнявате следните права:

Можете да поискате достъп до всички събрани лични данни (вкл. цели на обработване, категории лични данни, прогнозен период на съхранение) за проверка.

Важно е личните данни, които Galapagos обработва, да са правилни и актуални. Винаги можете да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако смятате, че определени данни са неверни или непълни.

Можете да поискате да упражните правото си на изтриване, ако личните данни, които Galapagos има за Вас, вече не са необходими за постигане на целта, за която са били събрани, или ако Вашите данни са били използвани по незаконен начин. Не можете да упражните правото си на изтриване при следните обстоятелства: (i) ако Вашите лични данни, които Галапагос притежава, са необходими за упражняване на правото на свобода на изразяване, (ii) ако има законово задължение за съхраняване на личните данни или (iii), ако има причини от обществен интерес, които оправдават запазването на подробностите (напр. обществено здраве или научни, статистически или исторически изследователски цели).

Когато се съгласите със съдържанието на тази декларация, Вие потвърждавате, че ако откажете да предоставите определени данни или поискате изтриване на Вашите лични данни, ние повече няма да можем да предоставяме определени услуги.

Можете да упражните правото да ограничите обработването на лични данни, когато не е ясно дали и кога личните данни трябва да бъдат изтрити. Можете да се позовете на това право, ако се оспорва точността на въпросните данни, ако не желаете данните да бъдат изтрити, ако данните вече не са необходими за постигане на първоначалната цел, но не могат да бъдат изтрити съгласно закона, или ако Вашето възражение срещу обработката все още не е разрешено.

Ако дейността по обработване се основава на нашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне. В контекста на директния маркетинг винаги можете да оттеглите съгласието си.


При определени обстоятелства имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. Моля, имайте предвид, че нямате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, ако са необходими за изпълнението на споразумението между нас или Вашата компания (например: за фактуриране на субекта на данните или компанията на субекта на данните за поръчани услуги), или за упражняване на правни искове. Не забравяйте, че винаги имате абсолютното право да възразите срещу директния маркетинг.


Имате право да получите Вашите лични данни, които се обработват от нас, в структуриран, често използван и машинно четим формат и/или да предадете тези данни на друг администратор.


В случай на проблеми, Ви препоръчваме да се свържете директно с Галапагос, за постигане на мирно решение. Въпреки това, ако смятате, че това не е възможно или желателно, бихте могли да използвате правото си да подадете жалба до надзорния орган, който отговаря за защитата на личните данни в държавата, в която пребивавате. Данните за контакт с надзорните органи в Европа можете да намерите тук: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

За да упражните горепосочените права, можете да се свържете със служителя по защита на данните на Галапагос, dpo@glpg.com. След като проверим Вашата самоличност и критериите за приложимост на правата на субекта на данни, ние ще направим всичко разумно възможно, за да изпълним Вашето искане, освен ако това не налага напълно неразумни мерки (напр. технически или организационно невъзможни, или изключително скъпи). Може да откажем да обработим искания, които са неоправдано повтарящи се или систематични.

4. Под какви условия споделяме Вашата информация

Вашите лични данни могат да бъдат използвани от компания майка, дъщерно дружество или свързано дружество в рамките на корпоративното семейство Galapagos NV, партньорски организации и доставчици, и агенции за услуги, които може да ангажираме да ни помогнат. Ние никога няма да предадем Вашите лични данни на никого другиго без Вашето съгласие, с изключение на (а) правоприемници на нашия бизнес или (б) когато това се изисква от закона. Ние ще споделяме вашите лични данни с доставчиците само по начините, описани в тази Декларация за поверителност.

Ние не продаваме, търгуваме или по друг начин прехвърляме на външни лица лични данни без Вашето съгласие, освен в случаите, когато можем да споделяме лични данни за всякакви Услуги. Те могат да бъдат в сила от време на време и включват, без ограничение, описаните по-долу ситуации:

5. Международни трансфери

За потребители, пребиваващи в Европейското икономическо пространство („ЕИП“), данните, които събираме от Вас, може да бъдат прехвърлени и съхранявани на дестинация извън ЕИП. Те могат да се обработват и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за някой от нашите доставчици.

Ако прехвърлим данни извън ЕИП, ние ще гарантираме, че са защитени чрез прилагане на следните предпазни мерки:

6. Сигурност на информацията

Ние се ангажираме да защитаваме сигурността и поверителността на Вашата информация. Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за ограничаване на достъпа до лични данни. Достъпът до личните данни е строго ограничен до служителите, агентите, изпълнителите или представителите, за които той е необходим във връзка със задачите, възложени им от Galapagos. Всички данни, събрани от нашите Услуги, се съхраняват в сигурна, защитена с парола база данни. Само ние и нашите външни изпълнители, ако има такива, имаме достъп до тази база данни.

Ние ще защитим предоставените ни лични данни, като използваме разумни предпазни мерки за сигурност срещу загуба, кражба, неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или модификация. Въпреки че ние и нашите външни изпълнители прилагаме стандартни защити за сигурност, не можем да гарантираме физическата или електронната сигурност на сървърите и базите данни, на които се хостват Услугите. Ние изискваме от нашите партньори, които получават информацията Ви, да се съгласят с изискванията за сигурност в съответствие с тази Декларация за поверителност. Ако създавате копия на информация от Услугите, ние не можем да защитим сигурността и поверителността на информацията, съдържаща се в такива копия.

7. Промени

От време на време тази Декларация за поверителност може да бъде преразглеждана. Всички промени ще бъдат посочени чрез споменаването на датата на влизане в сила и номера на версията. Използването на нашите сайтове след промени, направени в нашата Декларация за поверителност, означава Вашето съгласие за използването на новоподадена информация. Насърчаваме Ви да четете нашата Декларация за поверителност от време на време, за да бъдете информирани за всички промени.

8. Юридически отказ от отговорност

Ние си запазваме правото да разкриваме лични данни при следните обстоятелства:

9. Контакт

За въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с: dpo@glpg.com.