JYSELECA 100 mg филмирани таблетки

JYSELECA 200 mg филмирани таблетки

Филготиниб

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на страницата „Възможни нежелани реакции“ в листовката с информация за пациента.

Прочетете внимателно цялото съдържание на този уебсайт, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като то съдържа важна за Вас информация.

  • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
  • Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
  • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в този уебсайт нежелани реакции.