JYSELECA 100 mg filmdragerade tabletter

JYSELECA 200 mg filmdragerade tabletter

filgotinib

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av sidan med eventuella biverkningar.

Läs noga igenom denna webbplats innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns på denna webbplats.