JYSELECA 100 mg filmdrasjerte tabletter

JYSELECA 200 mg filmdrasjerte tabletter

filgotinib

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se nederst på siden “mulige bivirkninger” for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.

Les nøye gjennom denne nettsiden før du begynner å bruke dette legemidlet. Den inneholder informasjon som er viktig for deg.

  • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
  • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
  • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt på denne nettsiden.