Privatumo pranešimas

„Galapagos“(toliau – Bendrovė, „mes“, „mums“ arba „mus“) vertina Jūsų privatumą ir mes norime skaidriai informuoti apie tai, kokią informaciją renkame, kodėl ją renkame ir kaip ją naudojame. Šioje svetainėje surinktų asmens duomenų valdytojas yra „Galapagos NV, Generaal De Wittelaan 11 A3, 2800 Mechelen“. Tokiu būdu mes kontroliuojame procesą, kuriuo renkami Jūsų asmens duomenys, ir tikslus, kuriais Jūsų asmens duomenys naudojami.

Be to, mes norime, kad žinotumėte savo teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis. Šiame privatumo pranešime paaiškinama, kaip tvarkome ir saugome asmens duomenis, surinktus „Galapagos“ interneto svetainėje (toliau – Svetainė) arba susijusioje Bendrovės kontroliuojamoje svetainėje, arba asmens duomenis, surinktus teikiant bet kokias pagalbos ar kitas paslaugas (toliau – Paslaugos). Mes primygtinai rekomenduojame perskaityti šį privatumo pranešimą ir, jei turite klausimų, susisiekti su mumis el. paštu dpo@glpg.com.

Mes patvirtiname, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Belgijos, Europos ir atitinkamų Jungtinių Amerikos Valstijų privatumo įstatymų ir reglamentų, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo – Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).

1. Mūsų renkami asmens duomenys, tikslai ir teisinis pagrindas

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta (dar vadinama „duomenų subjektu“). Tai gali būti, be kita ko, Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens kodas arba darbo vieta.

Jūsų asmens duomenis mes naudojame tik Jūsų užklausoms tvarkyti, savo verslui vykdyti, analizei ir apibendrintiems duomenims kurti, kurie leidžia mums ir mūsų partneriams tobulinti mūsų svetainę ir susijusias paslaugas arba susisiekti su Jumis.

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime tik gavę išankstinį Jūsų sutikimą, jei tvarkyti duomenis būtina, kad įvykdytume savo sutartinius įsipareigojimus arba Jūsų prašymu imtumėmės ikisutartinių veiksmų, jei tvarkyti duomenis būtina, kad įvykdytume teisines ar reguliavimo prievoles, arba jei tvarkyti duomenis būtina dėl mūsų teisėtų interesų.

2. Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai būtina atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie renkami. Mes dažnai peržiūrėsime turimą informaciją ir, kai nebeliks teisinio ar verslo poreikio ją saugoti, asmens duomenis ištrinsime arba anonimizuosime. Klinikinių tyrimų informacijos portalų, teikiančių informaciją apie klinikinius tyrimus, atvejais jūsų asmens duomenys bus pašalinti, kai portalas nebeveiks arba mūsų paslaugos nebebus teikiamos.

Siekiant apsaugoti bendrovę nuo bet kokių teisinių pretenzijų arba atsakyti į galimus užklausimus, failai gali būti saugomi bendrovės atsarginėse kopijose arba archyvuose, atsižvelgiant į taikomus senaties terminus. Šios archyvinės kopijos bus naudojamos tik tuo atveju, jei to griežtai reikės bendrovei teisėtiems reikalavimams nustatyti, vykdyti ar ginti, ir tokiais atvejais jomis gali būti dalijamasi su teisiniais patarėjais.

3. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Turite galimybę pasinaudoti savo teisėmis, kaip aprašyta BDAR. Kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

Galite prašyti leisti susipažinti su visais surinktais asmens duomenimis (įskaitant tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, numatomą saugojimo laikotarpį) ir juos patikrinti.

Svarbu, kad „Galapagos“ tvarkomi asmens duomenys būtų teisingi ir naujausi. Visada galite paprašyti ištaisyti savo asmens duomenis, jei manote, kad tam tikri duomenys yra neteisingi arba neišsamūs.

Galite prašyti pasinaudoti teise ištrinti duomenis, jei „Galapagos“ turimi Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba jei Jūsų duomenys buvo naudojami neteisėtai. Jūs negalite pasinaudoti teise ištrinti duomenis toliau nurodytomis aplinkybėmis: (i) jei Jūsų asmens duomenys, kuriuos turi „Galapagos“, yra būtini siekiant įgyvendinti teisę į saviraiškos laisvę, (ii) jei yra teisinė prievolė saugoti asmens duomenis arba (iii) jei yra viešojo intereso priežasčių, kuriomis galima pateisinti duomenų išsaugojimą (pvz., visuomenės sveikatos arba mokslinių, statistinių ar istorinių tyrimų tikslais).

Pripažįstate, kad atsisakius pateikti tam tikrus duomenis arba paprašius ištrinti Jūsų asmens duomenis, nebegalėsime teikti tam tikrų paslaugų.

Apskritai teise apriboti asmens duomenų tvarkymą galite pasinaudoti, kai neaišku, ar asmens duomenys turėtų būti ištrinti ir kada. Šia teise galite pasinaudoti, jei ginčijamas atitinkamų duomenų tikslumas, jei nenorite, kad duomenys būtų ištrinti, jei duomenys nebėra reikalingi pirminiam tikslui pasiekti, bet pagal įstatymus negali būti ištrinti, arba jei sprendimas dėl Jūsų prieštaravimo tvarkyti duomenis dar nepriimtas.

Jei duomenų tvarkymo veikla grindžiama Jūsų sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą. Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo teisėtumui iki jo atšaukimo. Tiesioginės rinkodaros atveju sutikimą atšaukti galite visada.

Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad neturite teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, jei tokie asmens duomenys yra būtini mūsų arba Jūsų įmonės sutarčiai vykdyti (pavyzdžiui, išrašant duomenų subjektui arba duomenų subjekto įmonei sąskaitą faktūrą už užsakytas paslaugas) arba siekiant įgyvendinti teisėtus reikalavimus. Atminkite, kad visada turite absoliučią teisę nesutikti su tiesiogine rinkodara.

Turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos tvarkome, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir (arba) perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.

Jei kiltų problemų, raginame tiesiogiai susisiekti su „Galapagos“ ir rasti taikų sprendimą. Tačiau jei manote, kad taikus sprendimas neįmanomas arba nepageidaujamas, galite pasinaudoti teise pateikti skundą priežiūros institucijai, atsakingai už asmens duomenų apsaugą šalyje, kurioje gyvenate. Europos priežiūros institucijų kontaktinius duomenis rasite čia: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Norėdami pasinaudoti pirmiau minėtomis teisėmis, galite kreiptis į „Galapagos“ duomenų apsaugos pareigūną adresu dpo@glpg.com. Patikrinę Jūsų tapatybę ir duomenų subjekto teisių taikymo kriterijus, padarysime viską, kas pagrįstai įmanoma, kad įvykdytume prašymą, nebent tam prireiktų visiškai nepagrįstų priemonių (pvz., techniškai ar organizaciniu požiūriu praktiškai neįmanomų arba labai brangių). Galime atsisakyti nagrinėti prašymus, kurie nepagrįstai kartojasi arba yra sistemingi.

4. Sąlygos, kuriomis dalijamės informacija

Jūsų asmens duomenis gali naudoti „Galapagos NV“ patronuojančioji, dukterinė ar susijusi įmonė, partneriai, pardavėjai ir paslaugų agentūros, kurias galime pasitelkti mums padėti. Be Jūsų sutikimo niekada neperduosime Jūsų asmens duomenų niekam kitam, išskyrus (a) mūsų verslo teisių perėmėjus arba (b) kai to reikalauja įstatymai. Jūsų asmens duomenimis su paslaugų teikėjais dalinsimės tik tokiais būdais, kurie aprašyti šiame privatumo pranešime.

Be Jūsų sutikimo neparduodame, nekeičiame ir kitaip neperduodame išorinėms šalims iš Jūsų surinktų asmens duomenų, išskyrus tuos atvejus, kai galime dalytis asmens duomenimis dėl bet kokių paslaugų, kurios kartais gali būti taikomos, įskaitant (bet neapsiribojant) toliau aprašytus atvejus:

5. Tarptautinis perdavimas

Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyse gyvenančių naudotojų duomenys, kuriuos iš Jūsų renkame, gali būti perduodami ir saugomi už EEE ribų. Juos taip pat gali tvarkyti už EEE ribų dirbantys darbuotojai, kurie dirba mums arba vienam iš mūsų tiekėjų.

Jei duomenis perduosime už EEE ribų, užtikrinsime, kad jie būtų apsaugoti, įgyvendindami toliau nurodytas apsaugos priemones:

6. Informacijos saugumas

Mes esame įsipareigoję saugoti Jūsų informacijos saugumą ir privatumą. Įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apribotume prieigą prie asmens duomenų. Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, agentai, rangovai ar atstovai, kuriems tokia prieiga būtina „Galapagos“ pavestoms užduotims atlikti. Visi mūsų paslaugų metu surinkti duomenys saugomi saugioje, slaptažodžiu apsaugotoje duomenų bazėje. Prieigą prie šios duomenų bazės turime tik mes ir mūsų trečiųjų šalių (jei tokių yra) duomenų tvarkytojai.

Mums pateiktus asmens duomenis saugosime naudodami pagrįstas saugumo priemones, kad jie būtų apsaugoti nuo praradimo, vagystės, neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar keitimo. Nors mes ir mūsų trečiųjų šalių tvarkytojai įgyvendiname standartines saugumo priemones, negalime garantuoti fizinio ar elektroninio serverių ir duomenų bazių, kuriose teikiamos paslaugos, saugumo. Mes reikalaujame, kad Jūsų informaciją gaunantys mūsų partneriai sutiktų laikytis saugumo reikalavimų, atitinkančių šį privatumo pranešimą. Jei iš paslaugų sukursite informacijos kopijas, mes negalime apsaugoti tokiose kopijose esančios informacijos saugumo ir privatumo.

7. Pakeitimai

Kartais šis privatumo pranešimas gali būti peržiūrimas. Bet kokie šio privatumo pranešimo pakeitimai bus pažymėti nurodant įsigaliojimo datą ir versijos numerį. Tolesnis naudojimasis mūsų svetainėmis po šio privatumo pranešimo pakeitimų reiškia, kad sutinkate naudoti naujai pateiktą informaciją. Raginame retkarčiais perskaityti mūsų privatumo pranešimą, kad gautumėte naujausią informaciją apie bet kokius pakeitimus.

8. Teisinės atsakomybės apribojimai

Pasiliekame teisę atskleisti asmens duomenis šiomis aplinkybėmis:

9. Kontaktai

Dėl klausimų, susijusių su šiuo privatumo pranešimu, kreipkitės el. paštu dpo@glpg.com.