JYSELECA 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

JYSELECA 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

filgotiniib

▼ Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Palun teatage kõigist võimalikest kõrvaltoimetest, mille kohta te infot saate. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt pakendi infolehest lõiku “Võimalikud kõrvaltoimed”.

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt seda veebilehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

  • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
  • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
  • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida sellel veebilehel ei ole nimetatud. Vt lõik 4.